Podmienky používania

Podmienky používania internetových stránok ezlavy.central.sk platia pre každé použitie týchto internetových stránok. V prípade zmien týchto Podmienok platí aktuálne zverejnené znenie na internete. 

Majiteľom týchto internetových stránok ezlavy.central.sk je obchodná spoločnosť Central Shopping Center, a.s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 872 884 , zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vo vl. č.: 5631/B (ďalej len „CSC“).

Obsah, získaný prostredníctvom internetovej stránky ezlavy.central, ktorej prevádzkovateľom je Central Shopping Center,a.s. (ďalej len CSC) je určený výlučne len pre informačné účely. S výnimkou nasledovných Podmienok používania, informácie zverejňované na týchto stránkach nemajú právny charakter, ktorý by viedol k právnemu vzťahu medzi prevádzkovateľom webovej stránky a užívateľom.

Obsah stránky je chránený autorským zákonom. V súlade so zákonom 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s týmto právom (ďalej len "autorský zákon") je oprávnený vykonávať vlastnícke práva k webovej stránke iba prevádzkovateľ.

Logá, používané na webovej stránke, sú chránené ochrannými známkami a nesmú byť kopírované alebo napodobňované. CSC v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek škody, vzniknuté užívateľom webovej stránky, použitím informácií uvedených na webovej stránke na súkromné alebo obchodné účely, alebo za stratu údajov v dôsledku jej poruchy.

Obsah internetových stránok ezlavy.central.sk podlieha ochrane autorských práv. CSC si vyhradzuje všetky práva, najmä práva týkajúce sa značky a autorské práva na celý obsah týchto internetových stránok, najmä na značky, logá, texty, grafiky, fotografie, layout, video a hudbu. Každé použitie obsahu týchto internetových stránok, najmä ukladanie v databázach, rozmnožovanie, kopírovanie, rozširovanie alebo spracovanie, vyžaduje predchádzajúci výslovný písomný súhlas od CSC.

CSC týmto udeľuje oprávnenie používateľom prehliadať tieto internetové stránky ezlavy.central.sk a využívať všetky verejné funkčné prvky týchto internetových stránok, a to za predpokladu rešpektovania a neporušovania autorských práv, ktoré sa môžu na akýkoľvek obsah týchto internetových stránok vzťahovať. Táto stránka obsahuje hypertextové odkazy na internetové stránky iných subjektov, ktoré nie sú pod kontrolou a/alebo vo vlastníctve spoločnosti Central Shopping Center,a.s.

CSC vynaloží všetko primerané úsilie na to, aby na týchto internetových stránkach uvádzala iba správne, aktuálne, presné a úplne informácie a údaje. CSC však nezodpovedá za žiadne škody spôsobené používaním týchto internetových stránok a ďalším využívaním ich obsahu. Obsah internetových stránok je poskytovaný bez akýchkoľvek záruk. CSC nezodpovedá a nezaručuje, že informácie a údaje poskytnuté na týchto internetových stránkach sú správne, aktuálne, presné a/alebo úplné. To isté platí aj pre externé odkazy a linky na iné, cudzie internetové stránky a CSC nezodpovedá za obsah internetových stránok, na ktoré sa užívateľ dostane prostredníctvom týchto externých odkazov. Odkazy a linky na cudzie internetové stránky majú iba informačný charakter. CSC sa neidentifikuje s obsahom cudzích internetových stránok, na ktoré sa poukazuje alebo na ktoré je prepojená linkom.

CSC oznamuje, že všetky vyobrazenia výrobkov na týchto internetových stránkach sú iba symbolické vyobrazenia a vyhradzuje si právo upravovať a dopĺňať poskytnuté informácie a údaje bez predchádzajúceho upozornenia. CSC takisto nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na stránkach iných subjektov.

Je zakázané používať webovú stránku (napr. pre zverejňovanie údajov) v rozpore s právnym predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Bratislava, 21. 10. 2020