Obchodné podmienky projektu „eZĽAVY“

spoločnosti Central Shopping Center, a.s. so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 46872884, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 5631/B, prevádzkujúceho nákupné centrum Central v Bratislave (ďalej len "Podmienky").

I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PROJEKTU „eZĽAVY“

 1. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti, za ktorých spoločnosť Central Shopping Center, a.s. realizuje projekt „eZĽAVY“. Záväzné a aktuálne znenie Podmienok je uverejnené na internetovej stránke ezlavy.central.sk.

 2. V otázkach neupravených v týchto podmienkach sa primerane použijú ustanovenia Všeobecných podmienok nákupného centra CENTRAL alebo Podmienok spracovania osobných, identifikačných, prevádzkových a lokalizačných údajov účastníkov a ustanovenia platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

 3. Ak nie je uvedené pri jednotlivých Ponukách Projektu inak, môžu projekt „eZĽAVY“ využiť všetky fyzické osoby.

II. ZÁKLADNÝ MECHANIZMUS FUNGOVANIA PROJEKTU „eZĽAVY“

 1. Projekt „eZĽAVY“ slúži na podporu predajného víkendu v nákupnom centre CENTRAL.

 2. Podstatou Projektu je online zverejnenie zvýhodnených Ponúk nájomcov nákupného centra CENTRAL pre konečného zákazníka.

 3. Projekt sa realizuje v online prostredí, na adrese www.central.sk resp. na ezlavy.central.sk.

 4. Fungovanie Projektu je časovo obmedzené, trvá v termíne od 17.11.2019 od 20:00 h do 24.11.2019 do 20:59 h

 5. Počas doby fungovania Projektu si fyzické osoby môžu objednávať formou bezplatných SMS správ do mobilných telefónov Zľavové kódy k jednotlivým zvýhodneným Ponukám nájomcov nákupného centra CENTRAL.

 6. Takto objednané Zľavové kódy si môžu zákazníci uplatniť priamo v príslušných predajniach nákupného centra CENTRAL len počas obmedzenej doby, v termíne od 21. 11. 2019 do 24. 11. 2019 vrátane v čase štandardných otváracích hodín nákupného centra Central a jednotlivých prevádzok.

 7. Jednotlivé Výhody nájomcov nákupného centra CENTRAL sú časovo obmedzené. Obmedzenie je uvedené v jednotlivých ponukách na ezlavy.central.sk. V jednotlivých ponukách na tejto stránke sú uvedené aj ďalšie podmienky (okrem podmienok uvedených v týchto Podmienkach) pre získanie Výhod a ich bližšia špecifikácia.

 8. Pre využitie konkrétnej Výhody je zákazník nákupného centra CENTRAL povinný predložiť obsluhujúcemu personálu danej predajne k nahliadnutiu podľa podmienok konkrétnej Výhody SMS správu, ktorá obsahuje Zľavový kód, názov partnera a podstatu Výhody.

 9. Zľavový kód získa každá fyzická osoba po tom, čo vygeneruje objednávku príslušného Zľavového kódu k ním vybranej výhody na ezlavy.central.sk.

 10. Prichádzajúca SMS správa so Zľavovým kódom je zákazníkovi doručená zadarmo.

 11. Čerpať Výhodu môže iba fyzická osoba, ktorá predloží k nahliadnutiu a overeniu správnosti v predajni poskytujúcej Výhodu SMS správu so Zľavovým kódom zaslanú od odosielateľa „Central“ (t.j. napr. nie preposlaný Zľavový kód získaný od iných osôb).

III. ZÁKLADNÉ PODMIENKY PROJEKTU „eZĽAVY“

 1. Zľavový kód je možné uplatniť iba v označených prevádzkach/predajniach nákupného centra CENTRAL v termíne 21. 11. 2019 - 24. 11. 2019 vrátane do vypredania skladových zásob tovaru/služby, na ktorý/ktorú sa Zľavový kód vzťahuje.

 2. Nájomca nákupného centra CENTRAL, poskytujúci zvýhodnenú Ponuku, si počas doby fungovania Projektu vyhradzuje právo na zmeny vo svojej zvýhodnenej Ponuke. Právo zmeny sa týka úprav a zmien prípadne ukončenia zvýhodnenej Ponuky resp. ukončenia objednávania Zľavových kódov k ponuke.

 3. Na 1 (jedno) mobilné číslo je možné objednať len 1 (jeden) Zľavový kód ku 1 (jednej) zvýhodnenej Ponuke. Fyzická osoba si môže bezplatne objednať Zľavové kódy ku všetkým zverejneným zvýhodneným Ponukám.

 4. Každý Zľavový kód platí iba na jeden nákup a nie je možné ho zameniť za hotovosť.

 5. Poskytnuté Výhody zvýhodnených Ponúk nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami, vernostnými klubmi, pokiaľ nie je uvedené inak v konkrétnych podmienkach danej zvýhodnenej Ponuky.

 6. Zľavy nie je možné kumulovať, pokiaľ nie je uvedené inak v konkrétnych podmienkach danej zvýhodnenej Ponuky.

 7. Použité obrázky k jednotlivým zvýhodneným Ponukám na ezlavy.central.sk majú iba ilustračný charakter.

 8. Výhodu nie je možné uplatniť na Darčekové poukážky, pokiaľ nie je uvedené inak v konkrétnych podmienkach danej zvýhodnenej Ponuky.

 9. V prípade Výhody „Darček k nákupu“ platí len do vyčerpania zásob.

 10. Ak sú na ezlavy.central.sk pre konkrétnu Ponuku definované špeciálne podmienky odlišné od týchto podmienok, majú prednosť špeciálne podmienky uvedené v konkrétnej zvýhodnenej Ponuke.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť Central Shopping Center, a.s. vynakladá maximálnu snahu, aby bol Projekt „eZĽAVY“ ako i jednotlivé zvýhodnené Ponuky poskytované bez vád.

 2. S ohľadom na skutočnosť, že fyzické osoby nehradia v súvislosti s využívaním Projektu ako i objednávaním Zľavových kódov k zvýhodneneným Ponukám žiadne platby v prospech Central Shopping Center, a.s, táto nezodpovedá za akékoľvek chyby, ktoré sa v súvislosti s Projektom alebo so Zvýhodnenými Ponukami objavia, najmä za chyby technického alebo procesného rázu či nájomcov nákupného centra CENTRAL súvisiace s objednávaním, poskytovaním Zľavových kódov či využitím Výhod.

 3. Spoločnosť Central Shopping Center, a.s. nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia Zľavového kódu a nezodpovedá za žiadnu škodu, uniknutý zisk príp. inú ujmu, vzniknutú v tejto súvislosti.

 4. Spoločnosť Central Shopping Center, a.s. si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o akomkoľvek nároku vznesenom zo strany zákazníkov a takisto má právo kedykoľvek zvýhodnenú Ponuku zmeniť či zrušiť.

 5. Jednotlivé zvýhodnené Ponuky môžu byť počas doby fungovania Projektu menené či doplňované (vrátane produktov, ktoré je možné získať s Výhodou, so Zľavou).

 6. Výhodu môže získať iba fyzická osoba, ktorej môže byť poskytnutý produkt zvýhodnenej Ponuky (napríklad ak je plnoletý, ak to vyžaduje zákon alebo podmienky nájomcu).

 7. Spracovanie osobných údajov sa riadi aktuálne platnými Podmienkami spracovania osobných, identifikačných, prevádzkových a lokalizačných údajov účastníkov.

Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16. 11. 2019.